Service

Offered Services

Dịch vụ tư vấn quản lý

Quan điểm tư vấn quản lý của Value Shift nhấn mạnh đến "con người / tổ chức".
Bên cạnh việc thúc đẩy hiệu quả kinh doanh , chúng tôi sẽ khuyến khích nhân viên đẩy mạnh sự nghiệp phát triển và tăng trưởng tổ chức.
Không chỉ lý thuyết suông mà còn đến tận nơi sản xuất, nhà máy tư vấn để nâng cao hiệu quả thực chất. Đó chính là đặc trưng phong cách hỗ trợ, tư vấn của chúng tôi.

Chiến lược quản lý / Lĩnh vực kinh doanh mới

・Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kinh doanh trung đến dài hạn
・Chiến lược kinh doanh - Hỗ trợ xây dựng ké hoạch
・Chiến lược cho các bộ phận - Hỗ trợ xây dựng kế hoạch
・Hỗ trợ công xưởng trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh mới
・Hỗ trợ thực hành trong việc phát triển lĩnh vực kinh doanh mới
・CHỗ trợ kiểm tra
・Hỗ trợ phát triển sản phẩm mới

Nhân sự/ Tổ chức

・Hỗ trợ cải cách ý thức tổ chức
・Hỗ trợ cải cách văn hóa tổ chức
・Thiết kế tổ chức liên kết với chiến lược
・Diagnosis of employee motivationbr> ・Đánh giá động lực của nhân viên
・Hỗ trợ tối ưu hóa hiệu quả công việc
・Tăng cường · Tổ chức bán hàng · Đánh giá lực lượng bán hàng

Dịch vụ đào tạo / phát triển nguồn nhân lực

TĐặc điểm tuyệt vời nhất trong dịch vụ đào tạo của Valueshift là sự tuỳ chỉnh dựa trên văn hoá của doanh nghiệp và hệ thống nhân sự.
Từ đội ngũ nhân sự của công ty, với góc nhìn của chuyên gia, chúng tôi sẽ lựa chọn chương trình đào tạo thích hợp nhất với công ty bạn.
Bấm vào đây để xem chi tiết

Đào tạo cán bộ quản lý điều hành

Các nhà quản lý điều hành là nguồn nhân lực quản lý người, tổ chức ở từng cấp trong công ty.
Chúng tôi chuẩn bị các khóa đào tạo theo hình ảnh nhân tài của từng cấp độ từ cấp trường đến phòng ban và cấp độ công ty.

Cán bộ
Ứng cử viên
Nhân viên điều hành
Ứng cử viên điều hành quản lý
Quản lý phòng
Ứng viên quản lý bộ phận

Chương trình đào tạo cụ thể (một ví dụ)
"Chuyển đổi ý thức" Đào tạo những nhân viên trẻ được việc, những nhân viên trẻ không từ bỏ
"Hội thảo dự đoán tương " Áp dụng cho việc kinh doanh mới và phát triển sản phẩm / dịch vụ mới

Phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Nguồn nhân lực chuyên nghiệp là nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ và hoàn thành sứ mệnh của họ trong công ty. Chúng tôi chuẩn bị các khóa đào tạo theo hình ảnh nhân viên gương mẫu theo từng vị trí của nhân viên.

Chiến lược · Lập kế hoạch chuyên nghiệp
Kinh doanh mới chuyên nghiệp
Sản phẩm mới chuyên nghiệp
Chuyên sản xuất
Bán hàng · Chuyên viên Thị trường
Bán hàng · Quản lý lưu trữ chuyên nghiệp
Nguồn nhân lực chuyên nghiệp

Dịch vụ tuyển dụng

Valueshift cung cấp dịch vụ tuyển dụng tập trung vào đào tạo và phát triển các nhà lãnh đạo thế hệ tiếp theo.

Nhà cung cấp dịch vụ ValueShift